Studie en overdracht van YOGA |+32 477 54 54 16

PRIVACY-POLICY STUDIE EN OVERDRACHT VAN YOGA

Wat doet Studie en Overdracht van Yoga?

Wij zijn gevestigd te Postelsesteenweg 15, 2400 Mol en met ondernemingsnummer 0728.226.609. Wij zijn actief in het lesgeven omtrent yoga in het algemeen en in het bijzonder met de klemtoon op een volledige benadering van yoga, waarin zowel het sociaal en individueel gedrag als lichaams- en ademhalingsoefeningen en vooral ook meditatie gebruikt worden.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Rita Simonts – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kan ons natuurlijk ook telefonisch contacteren op het nummer 0032 477 54 54 16.

Wij verwerken in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen die deelnemen aan onze yoga – opleidingen.

Wij hanteren een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening

Welke persoonsgegevens verwerkt Studie en Overdracht van Yoga?

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van afspraken en overeenkomsten die worden gesloten in kader van onze activiteiten, en verwerken ook die gegevens die nodig zijn opdat wij onze commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, emailadres, enz. Maar ook de communicatie die je met ons voert als huidige of potentiële klant, leverancier, enz.

Studie en Overdracht van Yoga verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten en afspraken is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Studie en Overdracht van Yoga.

Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Studie en Overdracht van Yoga wel op dat jouw gegevens ook kunnen verwerkt worden vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Studie en Overdracht van Yoga je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante aanbiedingen indien je reeds een lesnemer of leverancier bent in kader van de bovenvermelde activiteiten. Studie en Overdracht van Yoga zal dit natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Studie en Overdracht van Yoga verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks). We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens.

Indirect kan Studie en Overdracht van Yoga persoonsgegevens krijgen van jou via selectiebureaus, websitebezoek, etc. (indien van toepassing en onder voorwaarden).

Duurtijd van de verwerking

Studie en Overdracht van Yoga houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaart Studie en Overdracht van Yoga de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar te rekenen vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen. Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding of (contractuele) verplichtingen, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar eventuele personeelsleden houdt Studie en Overdracht van Yoga niet langer bij dan vijf (5) jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst/dienstverleningsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie (3) jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst of zolang op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden.

Studie en Overdracht van Yoga houdt in ieder geval de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Studie en Overdracht van Yoga waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Studie en Overdracht van Yoga slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Studie en Overdracht van Yoga verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Studie en Overdracht van Yoga geeft gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld.

Studie en Overdracht van Yoga geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar bovenvermelde activiteiten en taken.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU kan in het kader van bepaalde overeenkomsten absoluut noodzakelijk blijken voor de uitvoering van de overeenkomst en de betrokkene geeft dan ook toestemming voor deze verwerking.

Als Studie en Overdracht van Yoga persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Studie en Overdracht van Yoga ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Studie en Overdracht van Yoga waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Studie en Overdracht van Yoga je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Studie en Overdracht van Yoga kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Studie en Overdracht van Yoga werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze verklaring werd het laatst geactualiseerd op 23 november 2020.

EN OVERD